طبیعت درمانی برای کودکان ADHD

به کمک این کتاب، می‌توانید تعامل بهتری با کودکان بیش فعال خود داشته باشید. راهکارهای ارائه شده این کتاب، در کاهش نشانه‌های اختلال بیش فعالی موثر است.

0

تعداد خرید

0%

درصد پیشرفت

28

روز باقی‌مانده

مبلغ هدف:40 میلیون تومان
مبلغ جمع آوری شده:0 تومان
قیمت:43,000 تومان10%

39,000 تومان

قیمت:39,000 تومان
43,000 تومان10%