طبیعت درمانی برای کودکان ADHD

پروژه ناموفق

به کمک این کتاب، می‌توانید تعامل بهتری با کودکان بیش فعال خود داشته باشید. راهکارهای ارائه شده این کتاب، در کاهش نشانه‌های اختلال بیش فعالی موثر است.

78

تعداد خرید

30%

درصد پیشرفت

مبلغ هدف:10 میلیون تومان
مبلغ جمع آوری شده:3,042,000 تومان
قیمت:0 تومان