پریز هوشمند روژمان

پروژه موفق

با استفاده از پریز روژمان می‌توانید مصارف برق دستگاه‌های الکتریکی و برقی خود را از تلفن همراه هوشمند تحت کنترل داشته باشید.

45

تعداد خرید

415%

درصد پیشرفت

مبلغ هدف:35 میلیون تومان
مبلغ جمع آوری شده:145,315,000 تومان
قیمت:0 تومان