دخل و خرج

پروژه موفق

به کمک این بسته آموزشی، به کودکان خود مدیریت مالی را از سن پایین آموزش دهید. دخل و خرج به کودک آموزه‌های اقتصاد و مدیریت را به زبان ساده درس می‌دهد.

31

تعداد خرید

278%

درصد پیشرفت

مبلغ هدف:25 میلیون تومان
مبلغ جمع آوری شده:69,512,000 تومان
قیمت:0 تومان