کتاب ذهن بی حصار

پروژه موفق

کتاب ذهن بی حصار نوشته دکتر مجتبی لشگربلوکی، آموزه‌هایی درباره استراتژی، اقتصاد، مدیریت و زندگی را در قالب روایت‌ها و داستانک‌ها مختلف مطرح می‌کند.

219

تعداد خرید

212%

درصد پیشرفت

مبلغ هدف:25 میلیون تومان
مبلغ جمع آوری شده:52,971,000 تومان
قیمت:0 تومان