نقاش کوچولو

پروژه موفق

با تابلوهای نقاش کوچولو، کودک می‌تواند طرح‌های آماده دست به رنگ را به کمک رنگ و قلم روی بوم نقاشی کند. نقاشی نهایی، یادگاری زیبایی از کودک شما است.

46

تعداد خرید

884%

درصد پیشرفت

مبلغ هدف:40 میلیون تومان
مبلغ جمع آوری شده:353,450,000 تومان
قیمت:0 تومان