بازی زار

پروژه موفق

در بازی زار، اتاق به اتاق یک عمارت متروک و مخوف را کشف کنید، رمل و اسطرلاب بندازید و اهریمن را بشناسید، با او بجنگید و از مهلکه خارج شوید.

262

تعداد خرید

323%

درصد پیشرفت

مبلغ هدف:40 میلیون تومان
مبلغ جمع آوری شده:129,270,000 تومان
قیمت:0 تومان