قاشق‌‌یار

پروژه موفق

قاشق‌یار، راهکار گروه فن‌آسا برای حل مشکل لرزش دست هنگام خوردن غذا است. با استفاده از این قاشق مکانیکی لرزش دست مانع ریختن غذا از درون قاشق می‌شود.

21

تعداد خرید

109%

درصد پیشرفت

مبلغ هدف:40 میلیون تومان
مبلغ جمع آوری شده:43,532,000 تومان
قیمت:0 تومان