طراحی معماری و دکوراسیون داخلی

پروژه ناموفق

ما نیازهای شما رو شنیده فضا را خلق کرده به کمک واقعیت مجازی (VR) شما را در فضای خود قرار میدهیم و شما از فضا لذت میبرید.

0

تعداد خرید

0%

درصد پیشرفت

مبلغ هدف:150 میلیون تومان
مبلغ جمع آوری شده:0 تومان
قیمت:0 تومان