تابلوی نقاشی دست به رنگ (کمپین دوم)

به کمک تابلوهای دست به رنگ بدون نیاز به دانش و مهارت نقاشی، تابلوهای کارِ دست خودتان را به دیوار اتاق بزنید.

0

تعداد خرید

0%

درصد پیشرفت

87

روز باقی‌مانده

مبلغ هدف:45 میلیون تومان
مبلغ جمع آوری شده:0 تومان
قیمت:195,000 تومان25%

146,000 تومان

قیمت:146,000 تومان
195,000 تومان25%