خط و خال

آموزش بوسیله‌ی انیمیشنی در یک مسیر تعاملی و قدم به قدم همراه با مشاوره و آزمون

1

تعداد خرید

0%

درصد پیشرفت

77

روز باقی‌مانده

مبلغ هدف:100 میلیون تومان
مبلغ جمع آوری شده:25,000 تومان
قیمت:50,000 تومان50%

25,000 تومان

قیمت:25,000 تومان
50,000 تومان50%